Regulamin | Carly.pl

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem Serwisu Carly.pl jest Carly.pl Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000539004, zwanego w dalszej części Regulaminu Administratorem.
 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis Carly.pl
 3. Definicje:
  • Administrator (Carly.pl) – Carly.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, który świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez udostępniania platformy umożliwiającej kojarzenie Użytkownika z ofertami Dealerów samochodowych,
  • Serwis – serwis internetowy transakcji online, o charakterze zamkniętym (wymagający rejestracji) prowadzony przez Administratora, służący do szukania Ofert Dealerów według wybranych kryteriów przez Użytkownika, dostępny pod adresem www.carly.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, polegających na wyszukiwaniu interesujących ją Ofert Dealerów,
  • Dealer – autoryzowany sprzedawca określonych marek samochodowych,
  • Umowa – zawarte pomiędzy Administratorem a Dealerem ustalenia określające prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Strony,
  • Oferta – informacja umieszczana w Serwisie przez Dealera dotycząca posiadanych przez niego modeli samochodów, według wybranych przez Użytkownika kryteriów, oferty publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  • Zapytanie Ofertowe – zapytanie kierowane przez Użytkownika do Dealera o dostępność samochodów według wybranych przez Użytkownika kryteriów,
  • Formularz rejestracji – dostępny na Serwisie Carly.pl formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  • Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w serwisie Carly.pl na rzecz Użytkownika lub Dealera od momentu pierwszego prawidłowego logowania się, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, chroniony unikalną nazwą Użytkownika lub Dealera (login) i hasłem,
  • Opłata – opłata stała pobierana przez Administratora od Dealera, po dokonaniu przez Użytkownika zakupu wybranego modelu samochodu w wyniku skojarzenia przez Serwis Carly.pl
  • Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zrealizowanie transakcji.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:
  • prowadzenia Konta na Portalu,
  • tworzenia oraz zamieszczania Zapytań Ofertowych przez Użytkownika,
  • udzielania przez Dealera odpowiedzi na zamieszczone Zapytanie Ofertowe Użytkownika poprzez przedstawianie mu Oferty,
  • kojarzeniu Użytkownika z Dealerem
  • kontaktu oraz nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Dealerem,
  • prowadzenia Newslettera,
 5. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu Carly.pl znajdującego się na stronie www.carly.pl.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Carly.pl na stronie internetowej www.carly.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do korzystania z Serwisu Carly.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik i Dealer mają prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, jeżeli dokumenty te będą zawierały odpowiednie postanowienia w tym przedmiocie. Dodatkowo do Dealera zastosowanie będą miały także przepisy znajdujące się w OWU i Umowie.
 3. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).
 4. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisie Carly.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. Użytkownik i Dealer zobowiązani są do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 6. Użytkownik i Dealer może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Do korzystania z Serwisu Carly.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 1GHz, 1024MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1028x720 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 11) lub Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Carly.pl www.carly.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne Usługi polegające na:
  • możliwości utworzenia Konta na Serwisie,
  • kierowania Zapytań Ofertowych do Dealera za pomocą wybranych przez Użytkownika kryteriów dotyczących danych modeli samochodowych,
  • otrzymywania Ofert od Dealerów.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usług Użytkownikowi następuje z chwilą prawidłowego utworzenia.
 4. Administrator świadczy na rzecz Dealera bezpłatne Usługi polegające na:
  • możliwości utworzenia Konta na Serwisie,
  • otrzymywania Zapytań Ofertowych Użytkowników na wybrane modele samochodów według wskazanych przez nich kryteriów,
  • przesyłanie Ofert Użytkownikom.

I. UTWORZENIE KONTA:

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe dokonanie rejestracji przez Użytkownika. Dla Dealera zaś dodatkowo zawarcie Umowy.
 2. Rejestracja na Serwisie Carly.pl jest bezpłatna. Zarówno Użytkownik jak i Dealer mogą dokonać rejestracji za pomocą Formularza rejestracji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Dokonując rejestracji w sposób, o którym mowa w pkt I. 2 niniejszego paragrafu, koniecznie jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych:
  • w przypadku Użytkownika:
   • 1. imienia i nazwiska
   • 2. adresu e-mail,
   • 3. kodu pocztowego.
  • w przypadku Dealera:
   • 1. nazwy i pełnego adresu siedziby firmy,
   • 2. adresu e-mail,
   • 3. NIP,
   • 3. nr telefonu kontaktowego.
 4. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, zarówno Użytkownik jak i Dealer są proszeni o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Użytkownik i Dealer dokonując rejestracji na Serwisie oświadczają, iż są uprawnieni do zawarcia Umowy, a podane przez nich dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie zarówno Użytkownik jak i Dealer powinni niezwłocznie poinformować o nich Administratora.
 6. Użytkownik oraz Dealer uzyskują dostęp do Konta za pośrednictwem adresu e-mail (login) i hasła.
 7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika lub Dealera więcej niż jednego Konta na Serwisie Carly.pl. W przypadku Dealera jedno Konto dotyczy jednej marki samochodowej.
 8. W przypadku naruszenia pkt 7 niniejszego paragrafu, Administrator usuwa wszystkie Konta danego Użytkownika lub Dealera.

II. KONTO UŻYTKOWNIKA I KONTO DEALERA:

 1. Indywidualne Konto Użytkownika umożliwia m.in.:
  • samodzielne tworzenie Zapytań Ofertowych poprzez konfiguracje wybranych przez siebie kryteriów modeli samochodów,
  • otrzymywanie spersonalizowanych Ofert od Dealerów przez Producenta Oferty,
  • kontakt z Dealerem w przypadku otrzymania Oferty.
 2. Indywidualne Konto Dealera umożliwia m.in.:
  • otrzymywanie Zapytań Ofertowych od Użytkowników,
  • udzielanie odpowiedzi na Zapytania Ofertowe Użytkownika, poprzez przedstawienie Użytkownikowi indywidualnej Oferty.

III. ROZWIĄZANIE UMOWY:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta lub pozbawienia podmiotu statusu Użytkownika i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:
  • naruszenia lub stworzenia sytuacji zagrożenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu.
  • jakiegokolwiek działania, które w opinii Administratora może zostać uznane za niewłaściwe, ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla innego Użytkownika lub Dealera.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta na Serwisie Carly.pl jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika
 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez:
  • usunięcie Konta,
  • przesłanie informacji o rezygnacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem URL: www.carly.pl/kontakt
  • bądź poprzez przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: [email protected]
 4. Rozwiązanie Umowy pomiędzy Administratorem a Dealerem określają zapisy znajdujące się w OWU oraz Umowie.

§ 4. REKLAMACJA.

 1. Użytkownik oraz Dealer mogą złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w § 1 pkt. 4 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik lub Dealer powinien dokonać po ich stwierdzeniu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected]
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika lub Dealera, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 7. Termin odpowiedzi Administratora na reklamację Dealera wynosi 21 dni. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie nie oznacza uznania reklamacji.
 8. Powyższy zapis, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).Tym samym Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) powoływanej uprzednio ustawy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Użytkownik oraz Dealer, wypełniając Formularz rejestracji oraz zakładając Konto, proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik oraz Dealer mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: [email protected]
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika oraz Dealera znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu Carly.pl.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Carly.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Carly.pl przez Dealera są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie
 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Carly.pl bez pisemnej zgody Administratora, Dealera lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu Carly.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Zarówno Użytkownik jak i Dealer są odpowiedzialni za dostarczone dane, treści oraz materiały, w związku z czym obowiązani są do dbania o bezpieczeństwo danych dostępowych swojego Konta.
 2. Zarówno Użytkownik jak i Dealer pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na własną odpowiedzialność.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika lub Dealera nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez wskazane wyżej podmioty warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Z uwagi na fakt, iż Administrator występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu pozwalającego kojarzyć miedzy sobą Użytkownika z Dealerem oraz że Administrator nie uczestniczy w faktycznej realizacji Usług, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże Usług nie ponosi odpowiedzialności za realizację za to, że Użytkownik zrezygnował z zawarcia umowy z Dealerem oraz ewentualnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Dealera na rzecz Użytkownika.
 5. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby Ofert otrzymywanych przez danego Użytkownika, a także minimalnej liczby Zapytań Ofertowych przekazywanych Dealerowi, który może być nimi zainteresowany.
 6. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że Serwis Carly.pl będzie wolny od błędów lub, że dostęp do niego będzie ciągły lub nieprzerwany.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika i Dealera w szczególności, za:
  • wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika lub Dealera,
  • jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez Dealera na skutek działań lub zaniechań Użytkownika,
  • przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych,
  • niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu Usług z powodu spraw niezależnych od Administratora.
  • niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu Usług z powodu spraw niezależnych od Administratora.
 8. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi lub Dealerowi korzystanie z Serwisu Carly.pl. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika lub Dealera w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis Carly.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu, w stosunku do Dealera poza niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy OWU oraz Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Dealerem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.carly.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 6. Przepisu powyższego nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016 roku.