Regulamin | Carly.pl

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem Serwisu Carly.pl jest Carly.pl Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000539004, zwanego w dalszej części Regulaminu Administratorem.
 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis Carly.pl
 3. Definicje:
  • Administrator (Carly.pl) – Carly.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, który świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez udostępniania platformy umożliwiającej kojarzenie Użytkownika z ofertami Dealerów samochodowych,
  • Serwis – strona internetowa Carly.pl pod adresem www.carly.pl wraz z podstronami
  • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na prezentacji w serwisie propozycji wynajmu długoterminowego lub leasingu samochodów:
 5. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu Carly.pl znajdującego się na stronie www.carly.pl.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Carly.pl na stronie internetowej www.carly.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Carly.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, jeżeli dokumenty te będą zawierały odpowiednie postanowienia w tym przedmiocie.
 3. Użytkownik zobowiązany są do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisie Carly.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 6. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu
 7. Do korzystania z Serwisu Carly.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 1GHz, 1024MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1028x720 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 11) lub Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Carly.pl www.carly.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne Usługi polegające na:
  • możliwości kierowania Zapytań Ofertowych za pomocą wybranych przez Użytkownika kryteriów dotyczących danych modeli samochodowych,
  • możliwości rozmowy (chatu) z pracownikiem Administratora
  • możliwość wysłania dowolnego zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdującego się pod adresem: https://carly.pl/kontakt
 • Złożenie zapytania:
  1. Warunkiem przygotowania propozycji finansowania samochodu przez Administratora jest prawidłowe złożenia zapytania przez Użytkownika. Dla Dealera zaś dodatkowo zawarcie Umowy.
  2. Złożenie zapytania na Serwisie Carly.pl jest bezpłatne.
  3. Składając zapytanie w sposób, o którym mowa w pkt I. 2 niniejszego paragrafu, koniecznie jest podanie w Formularzu następujących danych:
   • imienia i nazwiska
   • adresu e-mail
   • numeru telefonu

§4. REKLAMACJA:

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w § 1 pkt. 4 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik powinien dokonać po ich stwierdzeniu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres:[email protected]
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Użytkownik oraz Dealer, wypełniając Formularz rejestracji oraz zakładając Konto, proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail:[email protected]
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu Carly.pl.

§6. PRAWA AUTORSKIE:

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Carly.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Carly.pl bez pisemnej zgody Administratora, Dealera lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu Carly.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ..

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczone dane, treści oraz materiały.
 2. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na własną odpowiedzialność.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że Serwis Carly.pl będzie wolny od błędów lub, że dostęp do niego będzie ciągły lub nieprzerwany.
 5. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Carly.pl. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis Carly.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.carly.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 6. Przepisu powyższego nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016 roku.